bb logo1_20170318165802

Copyright


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Belcastro & Bellissima.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, lay-out, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Belcastro & Bellissima. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Belcastro & Bellissima is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Belcastro & Bellissima tracht geldige auteursrechten waar te nemen in alle publicaties.
Mocht er een schending van het auteursrecht plaatsvinden, zal Belcastro & Bellissima het juiste object verwijderen na de kennisgeving van de bekendmaking
ervan of de juiste auteursrecht vermelden.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens,
kan Belcastro & Bellissima niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
Belcastro & Bellissima aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.
Belcastro & Bellissima geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites
en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.